Το χαρτί – είτε σε φύλλο είτε σε ρολό – αποτελεί το βασικότερο εκτυπωτικό υλικό και έχει συγκεκριμένες διαστάσεις. Οι επικρατέστερα διαδεδομένες διαστάσεις έχουν καθοριστεί από το Διεθνή Οργανισμό Τυποποίησης (ISO International Standard Organisation), που καθιέρωσε μία διεθνή κλίμακα με τρεις διαφορετικές σειρές μεγεθών χαρτιού. Οι σειρές αυτές αποδίδονται με τα λατινικά γράμματα Α, Β και C.

Κάθε κύρια κατηγορία περιλαμβάνει πολλά μεγέθη χαρτιών. Σε κάθε μία από τις κατηγορίες υπάρχει ένα πρότυπο, που συμβολίζεται με την τιμή 0 (Α0, Β0, C0). Οι υποδιαιρέσεις του προτύπου συμβολίζονται με αριθμούς 1, 2, 3, κ.λ.π., που ακολουθούν το γράμμα της κατηγορίας (Α1, Α2, Α3 κ.λ.π.). Τα μεγαλύτερα από το πρότυπο χαρτιά χρησιμοποιούν τους ίδιους αριθμούς, αλλά μπροστά από το γράμμα της κατηγορίας (1Β, 2Β, 3Β κ.λ.π.).

Η μετάβαση από το πρότυπο σε χαρτιά μικρότερων ή μεγαλύτερων διαστάσεων γίνεται αναλογικά. Η μεγάλη διάσταση της πρώτης υποδιαίρεσης του προτύπου είναι ίση με τη μικρή διάσταση του προτύπου και η μικρή διάσταση της υποδιαίρεσης είναι ίση με το μισό της μεγάλης διάστασης του προτύπου. Κατ’ αναλογία υπολογίζεται η πρώτη υποδιαίρεση σε σχέση με τη δεύτερη, η δεύτερη σε σχέση με την τρίτη κτλ.

Μέγεθος Χαρτιού (Σειρά Α)Διαστάσεις σε χιλιοστά (mm)Διαστάσεις σε ίντσες (inches)Μέγεθος Χαρτιού (Σειρά B)Διαστάσεις σε χιλιοστά (mm)Διαστάσεις σε ίντσες (inches)Μέγεθος Φακέλλων (Σειρά C)Διαστάσεις σε χιλιοστά (mm)Διαστάσεις σε ίντσες (inches)
1682 x 237866.22 x 93.62
1189 x 168246.81 x 66.22
ΑΟ841 x 118933.11 x 46.81ΒΟ1000 x 141439.37 x 55.67C0917 x 129736.10 x 51.06
Α1594 x 84123.39 x 33.11Β1707 x 100027.83 x 39.37C1648 x 91725.51 x 36.10
Α2420 x 59416.54 x 23.39Β2500 x 70719.69 x 27.83C2458 x 64818.03 x 25.51
Α3297 x 42011.69 x 16.54Β3353 x 50013.90 x 19.69C3324 x 45812.76 x 18.03
Α4210 x 2978.27 x 11.69Β4250 x 3539.84 x 13.90C4229 x 3249.02 x 12.76
Α5148 x 2105.83 x 8.27Β5176 x 2506.93 x 9.84C5162 x 2296.38 x 9.02
Α6105 x 1484.13 x 5.83Β6125 x 1764.92 x 6.93C6114 x 1624.49 x 6.38
Α774 x 1052.91 x 4.13Β788 x 1253.46 x 4.92C781 x 1143.19 x 4.49
Α852 x 742.05 x 2.91Β862 x 882.44 x 3.46C857 x 812.24 x 3.19
Α937 x 521.46 x 2.05Β944 x 621.73 x 2.44C940 x 571.57 x 2.24
Α1026 x 371.02 x 1.46Β1031 x 441.22 x 1.73C1026 x 401.10 x 1.57

Υπάρχει μία αναλογική σχέση μεταξύ των διαστάσεων του κάθε φύλλου, σε όποια κατηγορία και αν αυτό ανήκει. Η σχέση αυτή ορίζει ότι ο λόγος της μεγάλης διάστασης προς τη μικρή δίνει μία τιμή ίση με 1.414. Οι διαστάσεις είναι φτιαγμένες με τέτοιο τρόπο, ώστε η μεγάλη διάσταση κάθε χαρτιού να είναι ίση με το μήκος της διαγωνίου ενός τετραγώνου που έχει πλευρές ίσες με το μήκος της μικρότερης διάστασής του. Χαρακτηριστικό γνώρισμα όλων αυτών των τυποποιημένων διαστάσεων είναι ότι από τα μεγαλύτερα μπορούν να προέλθουν τα μικρότερα με αναλογική σμίκρυνση και το αντίστροφο.