Χαρτί είναι το προϊόν της διαμόρφωσης ενός αιωρήματος χαρτόμαζας σε ξηρό ιστό, συνήθως με παράλληλη προσθήκη χημικών ουσιών που βελτιώνουν τις ιδιότητές του.

Ως χαρτόμαζα (pulp) χαρα­κτηρίζεται μια μάζα από σχετικά καθαρές απελευθερωμένες ίνες κυτταρίνης με τυχαία διευθέ­τηση και με μικρό ποσοστό υγρασίας.

Η χαρτόμαζα διακρίνεται σε πρωτογενή (virgin pulp) και δευτερογενή ή ανακυκλωμένη χαρτόμαζα (secondary ή recycled pulp). Η πρωτογενής παράγεται με πολτοποίηση φυτικών ινών, ενώ η δευτερογενής με επαναπολτοποίηση του ήδη διαμορφωμένου χαρτιού (χρησιμοποιημένου ή μη) και καθαρισμό, απομελάνωση ή λεύκανση του αιωρήματος χαρτόμαζας που προκύπτει από την επαναπολτοποίηση. Η χαρτόμαζα που χρησιμοποιείται για χημική μετατροπή σε άλλα προϊόντα εκτός του χαρτιού, ονομάζεται διαλυόμενη χαρτόμαζα (dissolving pulp).

Το χαρτί και τα προϊόντα του είναι υλικά μεγάλης σπουδαιότητας στη σύγχρονη βιομηχανική κοινωνία. Οι παραδοσιακές χρήσεις του είναι η διακίνηση πληροφοριών (επιφάνεια γραφής), η συσκευασία υλικών και η παραγωγή προϊόντων προσωπικής υγιεινής, αλλά συνεχώς διαμορφώνεται μεγάλος αριθμός νέων και εξειδικευμένων χρήσεών του.

Ο μεγάλος αριθμός και η ποικιλομορφία των χρήσεων του χαρτιού βασίζεται στην ευρύτητα και ποικιλότητα των φυσικών, χημικών και μηχανικών ιδιοτήτων των παραγόμενων προϊόντων, οι οποίες διαμορφώνονται μέσω της εφαρμογής διάφορων φυσικών και χημικών διεργασιών στις κύριες (φυτικές ύλες, χαρτόμαζα) και στις βοηθητικές (χημικά αντιδραστήρια, πρόσθετα) πρώτες ύλες.